תקנון- תנאי שימוש באתר

כללי

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך.
וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה.
הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.
במסגרת תקנון זה -
"גולש" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

יצירת קשר עם מערכת האתר

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכלי לפנות באמצעות עמוד יצירת קשר שבשורת הלינקים שבדפי האתר.
תלונות אשר יועברו שלא באמצעות עמוד יצירת הקשר כאמור לעיל "האתר" אינו מחויב לטפל בהן ובכל מקרה יתכן והטיפול יתעכב.
בפנייתך אנא ציין במפורש כי את/ה מאשר להעביר את תלונתך אל כל הגורמים הרלוונטיים,
לרבות הגולש מושא הפניה ומנהלי הפורום והקומונה הרלוונטיים, כמפורט להלן. היעדר אישור כזה בפנייתך עלול לגרור עיכוב בטיפול בה.
אנא ציין בכל פניה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שידרשו.

המשמעות של תקנון זה

נודה לך על קריאת העמודים הבאים לצורך הבנה של היחסים בינינו והיכרות שלך עם התנאים לשימוש באתר.
גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצעי באתר.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
"האתר" שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.
תקנון זה נועד להחליף כל תקנון אשר אישרת בעבר והוראות תקנון זה הן אשר תקבענה.

חוק 48 השעות

בכל בעיה ו/או הפרה של זכויות יוצרים "האתר" מאפשר לעצמו כדין מותר להסיר תכנים אשר מפרים זכויות יוצרים בטווח זמן של 48 שעות מעת הגשתה של בקשה להסרת תוכן מן הגורמים אשר זכיים לזכויות היוצרים על התוכן ו/או מדיה אשר הוגשה בבקשה.
במקרה של בקשת הסרה של תוכן ו/או מדיה ולאחר הסרת התוכן ו/או המדיה אין אחראי וכן אין מקום לתביעה או לפגיעה כספית על "האתר" או על אותו גולש אשר בחר להעלות את התוכן ו/או המדיה שהוסרה.

אחריות מפעילי השרות

השירותים והמידע בשרות ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם.
לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי השרות בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך בשרות.
השימוש בשירותים ובמידע בשרות ייעשה איפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
מפעילי השרות אינם מתחייבים, כי למסרים, למידע או להודעות שתפרסם או תשלח דרך השרות תהיה היענות.
מפעילי השרות אינם יכולים לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא ישאו כלפיך או כלפי מי מטעמך באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.
מפעילי השרות לא יהיו אחראים לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם בשרות זה הינה באחריותך המלאה בלבד.
מפעילי השרות אינם מתחייבים כי פרטים הנמסרים בשרות על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.
זכור: מפעילי השרות אינם מכירים את משתמשי האתר, ואין ביכולתם לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום.
מפעילי השרות לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם בשרות זה על-ידי צדדים שלישיים

התחייבויות הגולש

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הינך מצהיר ומתחייב כלפינו כדלקמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני):

היעדר אחריות על מידע פרסומי

כל חומר פרסומי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשות "האתר".
"האתר אינו אחראי לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של "האתר" לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים.
"האתר" שומר לעצמו את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתו הבלעדי, במידה וזה ימצא פוגע (מבלי שהדבר יטיל עליו אחריות כלשהי) או מכל סיבה אחרת, מבלי ש"האתר" יהיה חייב במתן הסבר או נימוק.

היעדר אחריות על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

האתר" אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ו"האתר" לא ישא בכל אחריות בקשר לכך.
"האתר" אינו אחראי למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות בא נוקט "האתר" ולא למדיניות אחרת הננקטת ע"י אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה כמתן עידוד או אישור ע"י "האתר" לשימוש בתכנים אלו.
כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את "האתר" ותקנון "האתר" אינו חל עליך, והנך כפוף לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור.

שימוש בתוכנות צד שלישי

משיכת נתונים מהאתר בין אם באמצעות סקראפרים, זחלנים, או כל דרך אחרת שאינה באמצעות ה-API, ואושרה ע"י הנהלת האתר - אסורה בהחלט.
משיכת נתונים מהאתר מותרת רק באמצעות תוכנות שאושרו ע"י הנהלת האתר, ועובדות באמצעות ה-API הרשמי כפי שסופק ע"י האתר.

שינויים בשרות והפסקת השירות

מפעילי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את מרכיבי השרות לרבות מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.
שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב.
לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילי השרות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

תמיכה טכנית

מפעילי השרות ישתדלו, אך אינם חייבים, לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש בשרות, על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות "צור קשר" באתר.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית שתחפוץ להביא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד.

מטומטמת עונה 1 פרק 17 , החממה עונה 1 פרק 33 , גולשי הספות עונה 2 פרק 32 , שנות השמונים עונה 2 פרק 8 , החממה עונה 1 פרק 6 , שכונה עונה 1 פרק 34 , פלאשבק עונה 1 פרק 13 , מתים לרגע עונה 1 פרק 21 , שוברי גלים עונה 2 פרק 33 , שוברי גלים עונה 1 פרק 3 , מאסטר שף VIP עונה 1 פרק 6 , אלישע עונה 1 פרק 1 , החממה עונה 3 פרק 19 , כוכב הצפון עונה 1 פרק 28 , גרעינים עונה 2 פרק 2 , גאליס עונה 2 פרק 19 , החממה עונה 1 פרק 29 , פול מון עונה 1 פרק 34 , החממה עונה 3 פרק 7 , כוכב הצפון עונה 2 פרק 13 , כוכב הצפון עונה 2 פרק 12 , גאליס עונה 2 פרק 5 , החולמים עונה 1 פרק 5 , יומני החופש הגדול עונה 1 פרק 13 , החממה עונה 2 פרק 8 , שכונה עונה 1 פרק 1 , יומני החופש הגדול עונה 2 פרק 5 , גאליס עונה 2 פרק 18 , מריו עונה 1 פרק 38 , שוברי גלים עונה 1 פרק 22 , החולמים עונה 2 פרק 16 , בוליווד עונה 1 פרק 4 , החממה עונה 3 פרק 15 , המירוץ למיליון עונה 4 פרק 10 , הקודחים עונה 1 פרק 23 , נוקאאוט עונה 1 פרק 1 , גולשי הספות עונה 2 פרק 3 , אלישע עונה 1 פרק 5 , שוברי גלים עונה 1 פרק 38 , ג'וני ואבירי הגליל עונה 1 פרק 6 , שוברי גלים עונה 1 פרק 41 , תאג"ד עונה 1 פרק 14 , תאג"ד עונה 1 פרק 27 , פושרז עונה 1 פרק 6 , בוליווד עונה 1 פרק 35 , המירוץ למיליון עונה 4 פרק 1 , שוברי גלים עונה 1 פרק 6 , שבט צוצלת עונה 1 פרק 6 , המדרשה עונה 1 פרק 8 , המדרשה עונה 1 פרק 6 , שנות השמונים עונה 2 פרק 11 , אלישע עונה 3 פרק 20 , החממה עונה 2 פרק 22 , שוברי גלים עונה 1 פרק 49 , זגורי אימפריה עונה 1 פרק 3 , בתולות עונה 1 פרק 5 , נעלמים עונה 1 פרק 47 , פול מון עונה 1 פרק 19 , גאליס עונה 1 פרק 57 , סוסי פרא עונה 1 פרק 5 , שכונה עונה 1 פרק 48 , שוברי גלים עונה 1 פרק 8 , כדברא עונה 1 פרק 26 , שוברי גלים עונה 2 פרק 40 , גב האומה עונה 2 פרק 3 , החממה עונה 1 פרק 44 , החממה עונה 1 פרק 1 , X פקטור עונה 1 פרק 2 , גאליס עונה 1 פרק 32 , שוברי גלים עונה 1 פרק 23 , בוליווד עונה 1 פרק 30 , משפחה שולטת עונה 2 פרק 11 , יומני החופש הגדול עונה 1 פרק 38 , או בוי עונה 1 פרק 10 , החממה עונה 3 פרק 20 , גאליס עונה 2 פרק 20 , רון עונה 1 פרק 9 , יומני החופש הגדול עונה 1 פרק 34 , להתבגר עונה 1 פרק 11 , שבט צוצלת עונה 1 פרק 1 , שבט צוצלת עונה 2 פרק 1 , בתולות עונה 2 פרק 5 , גולסטאר עונה 4 פרק 13 , משפחה שולטת עונה 2 פרק 15 , פול מון עונה 1 פרק 37 , להתבגר עונה 1 פרק 8 , X פקטור עונה 1 פרק 17 , יומני החופש הגדול עונה 1 פרק 21 , גאליס עונה 4 פרק 3 , שכונה עונה 1 פרק 29 , גאליס עונה 4 פרק 4 , פלאשבק עונה 1 פרק 19 , שכונה עונה 2 פרק 27 , נעלמים עונה 1 פרק 18 , מועדון החנונים עונה 2 פרק 7 , גאליס עונה 1 פרק 58 , המירוץ למיליון עונה 4 פרק 22 , מיסטר צ'יפס עונה 1 פרק 6 , הכל הולך עונה 1 פרק 13 , שוברי גלים עונה 2 פרק 2 ,